Όροι Χρήσης

  1. Αρχική
  2. Όροι Χρήσης

Oροι Χρήσης
Ο παρών διαδικτυακός τόπος ανήκει στo 28 Art Center με έδρα την Αθήνα.
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν, πριν περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο.
Οι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί και συμμορφώνονται στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και του Δικαίου της Ε.Ε. (GDPR). Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
Περιορισμός ευθύνης
To 28 Art Center επιδιώκει με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο να συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητές της, παρέχοντας κατά το δυνατόν επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες.
Ωστόσο, είναι πιθανόν στις δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών παραστάσεων) να υπάρχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να μη γίνεται πιστή αναπαραγωγή επίσημων εγγράφων.
Όλες οι δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και δεν προσφέρονται για την αντιμετώπιση ειδικότερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ούτε συνιστούν συμβουλή ειδικού επαγγελματία ή νομική συμβουλή.
Ως εκ τούτου, το 28 Art Center δεν ευθύνεται για ανακρίβειες ή λάθη, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον,το 28 Art Center δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τρίτου εξαιτίας της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ’ αυτόν.
Το 28 Art Center δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού της τόπου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το σήμα, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ανήκουν στο 28 Art Center Απαγορεύεται η πώληση ή η τροποποίηση των πληροφοριών από το χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 28 Art Center
Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Όποτε επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP, η ημερομηνία και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε, το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας και για στατιστικούς σκοπούς.